reglament

Reglament de joc

REGLAMENT DE COMPETICIÓ

FINALITAT

Article lr
L'Associació Catalana de Futbol Botons (A.C.F.B.) redacta el present Reglament de Competició d'acord amb els principis que inspiren la seva actuació que són els d'una activitat lúdica esportiva basada en la relació d'amistat entre tots els seus components, el comportament dels quals ha d'estar sempre presidit per I'esmentat esperit amb la finalitat de mantenir i promoure I'afició per aquest joc.

I. ÀMBITS D'ACTUACIÓ

Article 2on
El Reglament de Competició está realitzat i dirigit per la Vocalia de Competició nomenat per la Junta Directiva de I'A.C.F.B.

Article 3er
Aquest Reglament será d'aplicació a totes les competicions i activitats organitzades per l'Associació Catalana de Futbol Botons o entitats debudament reconegudes per aquesta Associació quedant subjectes tots els associats de I'A.C.F.B. i totes aquelles persones que participin en la competició o activitat de manera directa o indirecta.

Article 4rt
Les entitats que, per autorització de I'A.C.F.B., s'encarreguin de I'organització d'un campionat vetllaran pel bon desenvolupament de tots aquelis aspectes de Reglament de Competició que, pel citat acord, siguin responsables. En cas contrari, I'A.C.F.B. podria retirar tal autorització i inclús suspendre el campionat, a més d'empendre les accions legals que considerés oportunes.

II. CRITERIS GENERALS

Article 5è: Definicions de jugador i botons
a) Es denominaran "equips o jugadors" a les dues persones que participen en un partit d'acord amb el Reglament de Joc.
b) Els botons amb eis que es desenvolupa el joc se'Is denomina simplement "botons".

Article 6è: Categories dels botons
Les categories són:

a) Les que determina el diàmetre dels botons que formen eis equips d'acord amb el Reglament del Joc:
1a Categoria: Botons fins a 2'5 cms.
2a Categoria: Botons des de 2'51 cms fans a 3 cms.
3a Categoria: Botons des de 3,01 cms fins a 3'5 cms.
4a Categoria: Botons des de 3'51 cms fins a 4 cms.

b) Es contempla la possibilitat d'ús d'una 5ena categoria constituïda per Botons des de 4,01 cms fins a 4'5 cms en funció dels requisits d'alguna activitat o competició amb presència o organitzades per membres d'altres associacions i federacions botonaires.

c) El porter tindrà una mida màxima de 4 cms de diàmetre i 1,5 cms d'alcada.


Article 7è: Homologació i incompatibilitats dels botons

a) Totes les categories dels botons hauran de ser respectades en funció dels requisits de la convocatória d'aquell torneig no podent ésser substituirles per botons de mides superiors o inferiors.
b) Qualsevol botó que hagi participat amb un equip al campionat, no podrà participar en el mateix campionat amb un altre equip.
c) La revisió dels botons es limitarà a la que de forma voluntària demanés un jugador participant en el torneig abans de I'inici d'un partit. Un cop el partit estigui en joc o hagués finalitzat no es podrà sol licitar cap reclamació.
d) En cas de dubte i en preséncia d'un árbitre, aquest decidirá d'acord amb els criteris d'homologació descrits en el Reglament de Joc.
e) En absència d'àrbitre es sol licitaria I'opinió de tres associats presents en aquel moment, prevalent la opinió majoritària únicament d'aquestes tres persones. En el seu defecte, de les persones presents i, en cas de no haver ningú, el partit no es podria disputar.
f) L'incumpliment d'algun d'aquests apartats comportarà l'eliminació de l'equip d'aquella competició.

Article 8è: Distintius dels botons

a) Tots els botons d'un equip hauran de portar un distintiu amb el dorsal corresponent que I'identifiqui i que sigui igual a tots els botons amb I'excepció del porter.
b) L'organització d'un torneig es reserva el dret a modificar les característiques del distintiu dels botons.

Article 9è: Camp de joc

a) Els camps de joc han d'estar reglamentàriament senyalitzats i tenir les dimensions i característiques que s'indiquen al Reglament de Joc.
b) En cas que dos equips celebressin un partit en un camp on les condicions foren diferents a les descrites en el reglament es donarà el partit com a nul i s'haurà de tornar a celebrar en un període de temps no superior a 7 dies naturals.

Article 10è: Sancions

a) Tenint en compte els principis d'actuació de I'A.C.F.B. que es citen a I'inici del present Reglament de Competició, les sancions tindran un caràcter més de caire organitzatiu que no repressiu en benefici de la convivència lúdica i esportiva, sempre i quan això no impliqui un perjudici per part del Comité de Competició en sancionar actituts contràries a I'esmentada convivència que puguin beneficiar l'equip infractor.
b) Les sancions referents als equips poden ser:
1. Amonestació: Avis.
2. Penalització: Pèrdua de punts a criteri del Comité de Competició.
3. Suspensió: Prohibició de jugar competicions, ja sigui en temps, en nombre de partits o campionats a criteri del Comité de Competició.
4. Desqualificació: Expulsió de la competició.

Article 11è: Circumstàncies modificatives

En el moment d'imposar una sanció, el Comité de Competició tindrà en compte les circumstàncies modificatives de la responsabilitat que poguessin afectar directament o indirectament als fets.
Seran circumstáncies modificatives atenuants:
a) No haver estat mai sancionat.
b) Penedir-se de forma immediata i espontànea.
Seran circumstàncies modificatives agravants:
a) Ser reincident en la temporada en curs o reiteratiu de temporades anteriors.
b) No acceptar inmediatament les decisions arbitrals.
c) Incitar a tercers.

Article 12è: Faltes comeses per un equip a un contrari

1.- Les faltes produïdes per un equip contra el contrari abans, durant o després d'un partit, seran sancionades de la forma següent:
a) Comportament incorrecte o antiesportiu, pronunciant paraules malsonants o realitzant gestos inadequats: d'amonestació a suspensió.
b) Insults, amenaces, joc violent o perillós o actituts coaccionants: d'amonestació a suspensió.
c) Intent d'agressió o agressió no consumada, o replicar una agressió: d'amonestació a suspensió.
b) No acceptar inmediatament les decisions arbitrals.
d) Agressió directa, recíproca o simultània: d'amonestació a suspensió.
e) Agressió directa, recíproca o simultània, reiterada o lesiva: d'amonestació a suspensió.
2.- Les mateixes faltes produïdes per un equip contra I'àrbitre, representants de I'A.C.F.B. presents en funció dels seus càrrecs o públic en general, tindran una sanció doble i acumulativa a les faltes comeses.

Article 13è: Faltes comeses per un equip a un partit o a la competició

Les faltes fetes pels equips contra el desenvolupament normal d'un partit o competició abans de començar, durant o al finalitzar es sancionaran de la forma següent:
a) Fets que motiven I'endarreriment en el començament o reanudació d'un partit o competició: d'amonestació a suspensió.
b) IFets que produeixen I'interrupció anormal d'un partit o competició, definitivament o no: d'amonestació a suspensió.
c) Perdre deliberadament el temps: amonestació.

Article 14è: Partit suspès

a) Quan un partit s'ha de suspendre per I'actitut d'un dels dos equips o dels seus acompanyants, es procedirà a donar per perdut el partit a ('equip que consta com a responsable, a més de la sanció que pogués meréixer d'acord a les causes que originin la suspensió del partit.
b) Si un partit queda suspès per la conducta d'ambdós equips o dels seus acompanyants, es consideren perdedors als dos equips, a més de la sanció que mereixin d'acord a les causes que originin la suspensió del partit.

Article 15è: Equip retirat una vegada iniciat un partit

Si un equip es retira una vegada iniciat el partit:
a) Perd el partit.
b) Se li descontarà un punt de la classificació.
c) Perd el dret a classificar-se si és campionat per eliminatòries.
d) Serà sancionat segons les causes que hagin ocasionat la retirada.
En cas de reincidència durant la temporada, I'equip sería exclòs de la competició, sense perjudici del seu dret d'apelació. A més perdria el dipòsit de garantia efectuat a I'A.C.F.B. i/o el preu de la inscripció, que deurà de tornar a realitzar en cas d'inscripció per un altre campionat. b) Se li descontarà un punt de la classificació.


IV. REGLAMENT DE COMPETICIÓ PÈR LA LLIGA A.C.F.B


Article 16è: Definició

a) La vocalia de competició o, en el seu defecte, els membres nomenats per la Junta Directiva, seran els encarregats d'organitzar cada temporada una ¡liga on els equips participants s'agruparan per divisions.
b) Els equips d'una mateixa divisió s'hauran d'enfrontar tots contra tots pel sistema de doble volta.

Article 17è
: Convocatória de la lliga

a) Els organitzadors de la lliga s'encarregaran d'enviar la convocatòria amb un mínim de 20 dies naturals abans de l'inici de la lliga.
b) En aquesta convocatòria haurà de figurar com a mínim la data d'inici, les categories dels botons a utilitzar, el sistema de puntuació així com els diferents trofeus que hi hauran i el sistema d'ascensos i promocions (en cas que hi hagin). Tanmateix, s'hauran de reflectir la normativa general i els requisits pel que fa al cumpliment de partits.

Article 18è: Calendari de partits

a) Un cop apuntats a la lliga, els participants rebran el calendari almenys 5 dies naturals abans de l'inici de la lliga.
b) Qualsevol equip participant a la lliga podrà demanar la impugnació de l'inici de la lliga si no ha rebut el calendari en el moment d'iniciar-se la competició.

Article 19è: Període de temps pera jugarpartits de lliga

a) L'equip local està obligat a contactar amb l'equip visitant per concertar dia i hora per a jugar el partit de lliga.
b) Es podran avançar els partits una setmana a la setmana natural de celebració que consti en el calendari de la lliga.
c) Es podran endarrerir els partits fins el divendres següent a la setmana natural de celebració que consti en el calendari de la lliga.
d) El divendres següent a la setmana natural de celebració de la jornada, a les 21:00h es tancarà aquella jornada.
e) Els locals homologats per la disputa d'un partit de ¡liga són els del bar Denver i els del Pipa Club, no podent-se negar un contrari a la disputa d'un partit en un o altre lloc.
f) No es podran disputar més de dos partits de lliga el mateix dia, amb I'excepció d'aquells equips que, per motius geogràfics de residència, no puguin estar disponibles cada setmana.

Article 20è: Sancions perno disputar-se un partit de lliga

Un cop arribat al divendres següent a la setmana natural de celebració que consti en el calendari de la lliga i un partit no s'hagi disputat en el plaç fixat en l'article 19é es procedirá al següent en funció de la situació:
a) Si l'equip local ha parlat amb l'equip visitant i aquest no es presenta al partit o bé I'equip local ha informat al Comité de Competició, dins la setmana natural de celebració, de no haver pogut contactar amb l'equip visitant:
1. PARTIT GUANYAT PER 3-0 A L'EQUIP LOCAL.
2. AMONESTACIÓ PER L'EQUIP VISITANT.
b) Si l'equip visitant no ha tingut cap noticia de l'equip local durant les 3 setmanes de la celebració de la jornada o bé aquest no s'ha presentat el dia concertat:
1. PARTIT GUANYAT PER 3-0 A L'EQUIP VISITANT.
2. AMONESTACIÓ A L'EQUIP LOCAL.
c) Les amonestacions són acumulatives en una mateixa ¡liga. Si un equip arriba a 5 amonestacions implicarà la seva desqualificació de la competició de lliga, baixant a la darrera divisió existent.

Article 21è: Circumstàncies atenuants a l'incumpliment de partits

Es contemplen únicament les següents circumstàncies atenuants:
a) Lesió o malaltia que impossibiliti jugar durant aquest període de temps: L'equip perdrà el partit per 3-0 peró no será amonestat.
b) Viatge superior a 3 setmanes de temps: L'equip perdrà el partit per 3-0 però no serà amonestat.
c) Si un equip no ha rebut el calendar¡ a ('iniciar-se la lliga: El Comité de Competició convocarà dia i hora per jugar la 1ª jornada. Aquest fet no és justificable en jornades posteriors.

Article 22è: Últimes dues jornades de lliga

El Comité de Competició avisarà del dia i l'hora per a les dos últimes jornades de lliga a tots aquells equips que, matemàticament, estiguin involucrats en el títol, descens, promocions o classificació per la lliga de campions i encara no estigui ressolta la seva posició. Abans d'aquestes dues jornades hauran d'haver completat la totalitat de les anteriors sense excepcions.

Article 23è: Arbitratges a la lliga

a) Cadascun dels equips participants haurà d'efectuar un mínim de 5 arbitratges per volta. La sanció per no efectuar aquests arbitratges serà d'1 punt per partit no arbitrat.
b) Es pot quedar exent d'arbitratge per una causa que, en un moment determinat, pogués considerar el Comité de Competició com a justificada.

Article 24è: Retirades de la competició de lliga

a) Si un equip es retira d'una competició abans de la data natural de celebració de la jornada 10 de la primera volta, es produirà automàticament l'anulació de tots els resultats dels partits que s'hagin celebrat. Si la retirada succeeix una vegada jugada la jornada 10 de la primera volta se li donaran per perduts a l'equip retirat. A la segona vota es seguirà el mateix criteri. A més a més perdrà el preu de la inscripció.
b) L'equip retirat podrà justificar la seva retirada si es contempla algun dels següents casos:
1.- Malaltia pròpia o d'un familiar proper.
2.- Interdicció civil.
3.- Qüestions laborals o d'estudis. (Per fer ús d'aquestes esmenes s'haurà d'acreditar debudament i el Comité de competició haurà de donar el seu vist i plau).
c) En cas d'incorformitat amb la decisió del Comité es podrà apel.lar a la Junta en el plaç, de cinc dies hàbils a partit de la recepció de l'esmentada decisió.

Article 25è: Pèrdua de categoria

a) Les retirades justificades abans de començar el campionat de lliga (segons l'article 24), comportaran el descens d'una divisió per cada temporada que hagi transcorregut desde la esmentada retirada.
b) Les retirades justificades durant el campionat de lliga (segons l'article 24), comportaran el descens d'una divisió per cada temporada que hagi transcorregut desde la esmentada retirada.
c) Les retirades no justificades durant el campionat de lliga, comportaran el descens fins a la darrera divisió existent.

Article 26è: Resolució de desempats en la classificació de la lliga

Les resolucions en cas d'empat a punts en la classificació final són les següents:

26.1 Empat entre dos equips:
1. Gol average particular. (Diferència de gols en els partits realitzats entre els dos equips).
2. Gol average general. (Diferència entre gols a favor i en contra en tots els partits).
3. Coeficient gols a favor i en contra en tots els partits.
4. L'equip que hagués marcat més gols en el conjunt del campionat.
5. L'equip que hagi rebut menys gois en el conjunt del campionat.

26.2 Empat entre tres o més equips.
1. Per la millor puntuació obtinguda entre la lligueta particular dels 3 o més equips.
2. Per la major diferència de gols a favor i en contra només en els seus enfrontaments.
3. Per la major diferència entre gols obtinguts i rebuts, tenint en compte tots eis partits del campionat.
4. Coeficient gols a favor i en contra en tots eis partits.
5. L'equip que hagués marcat més gois en el conjunt del campionat.
6. L'equip que hagi rebut menys gols en el conjunt del campionat.

26.3 Persistència d'empat.
1. Donat el cas que continuessin dos equips empatats es celebraria un partit de desempat. Si I'esmentat partit acabés també en empat, es prorrogaria fins que un dels dos equips marqués un gol.

Article 27è: Ascens, descens i promocions en es campionats de lliga

27.1 Primera Divisió:
a) Baixen a segona divisió els equips classificats en ¡'última i la penúltima posició. En cas d'haver equips retirats tots ells perden la categoria aplicant I'article 25 del present Reglament.
b) Promocionen a segona divisió els equips classificats en la posició 3 i 4 començant per la cua.
c) En el cas que hi hagin ampliacions o reduccions de participants en la lliga es podrà canviar el sistema d'ascensos i descensos sempre i quan s'avisi abans de I'inici del primer partit de lliga.

27.2 Segona Divisió:
a) Baixen a tercera divisió els equips classificats en l'última i la penúltima posició. En cas d'haver equips retirats tots ells perden la categoria aplicant I'apartat 25 d'aquest Reglament.
b) Promocionen a tercera els equips classificats en la posició 3 i 4 comencant per la cua.
c) Pugen a primera divisió els equips classificats a la posició 1 i 2.
d) Promocionen a primera divisió els equips classificats a la posició 3 i 4.
e) En el cas que hi hagin ampliacions o reduccions de participants en la lliga es podrá canviar el sistema d'ascensos i descensos sempre i quan s'avisi abans de l'inici del primer partit de lliga.

27.3 Tercera Divisió:
a) El campió de tercera entra en la promoció per pujar a la divisió conjuntament amb el 3 i 4 de 2ª divisió i el tercer i el quart començant per la cua de lª divisió.
b) El segon classificat de 3ª divisió puja a 2ª divisió.
c) Promocionen a 21 divisió els equips classificats a la posició 3 i 4.
d) En el cas que hi hagin ampliacions o reduccions de participants en la lliga es podrá canviar el sistema d'ascensos i descensos sempre i quan s'avisi abans de I'inici del primer partit de lliga.

Article 28è: Substitucions de places en la lliga

En el cas que hi hagin equips retirats de la competició de lliga, repercutirà de la següent manera:
a) 1 o 2 equips. Aquests ocupen les dues places de descens i no s'afecta la situació normal.
b) 3 equips. El tercer equip ocupa una plaça de promoció però no tindria dret a promocionar, jugant-se I'esmentada promoció amb un sòl equip d'aquesta categoria.
c) 4 equips. El 3 i 4 ocuparien les places de promoció. Aquests dos equips no poden participar en les promocions. Jugarien la promoció la resta d'equips implicats d'altres divisions.
d) 5 o més equips. S'ocuparan per les places restants de la promoció i en el seu defecte pels millors classificats de la divisió immediatament inferior.
e) Aquest criteri es manté pels equips que es retirin just abans de començar la següent lliga.


V. REGLAMENT DE COMPETICIÓ PER TORNEJOS DE RÀNKING DE L'A.C.F.B


Article 29è: Definició

La vocalia de competició o, en el seu defecte, els membres nomenats per la Junta Directiva, seran els encarregats d'organitzar cada temporada els tornejos classificatoris pel ránking de I'A.C.F.B.

Article 30è: Convocatòria dels tornejos de rànking

a) Els organitzadors del torneig de rànking s'encarregaran d'enviar la convocatòria amb un mínim de 20 dies naturals abans de I'inici del torneig.
b) En aquesta convocatòria haurà de figurar com a mínim el dia del torneig, les categories dels botons a utilitzar, el dia del sorteig dels grups, el sistema d'inscripció i els diferents trofeus que hi hauran.

Article 31è: Sorteig dels grups

El sorteig dels grups del torneig de rànking s'haurà de realitzar com a mínim 48 hores abans de I'inici del torneig i haurà de ser públic en presència almenys de 2 socis.

Article 32è: Caps de sèrie

a) S'anomenen caps de sèrie els equips que estiguin posicionats entre 1'1 i el 16 de la classificació del rànking A.C.F.B. actualitzada fins el darrer torneig disputat.
b) Aquests caps de sèrie es distribuiran en funció del torneig de rànking de la següent manera:
1. 2 grups en un torneig: els 4 primers caps de sèrie.
2. 3 grups en un torneig: els 6 primers caps de sèrie.
3. 4 grups en un torneig: els 12 primers caps de sèrie. Si no hi ha suficients, Ilavors 8 caps de sèrie.

Article 33è: Inici del torneig

L'organització establirà dia i hora de l'inici del torneig. L'equip que no estigui en el camp a l'inici del partit començarà perdent 1-0 i rebrà un gol cada 5 minuts. Si al minut 10, i amb el resultat de 3-0 l'equip no s'ha presentat se li donarà definitivament per perdut. El guanyar aquest partit, en cas de no haver-se disputat, no otorga punts de rànking a l'equip guanyador.

Article 34è: Resolució de desempats en la classificació d'un torneig de rànking

Les resolucions en cas d'empat a punts en la classificació final són les següents:
1. Coeficient entre gols a favor i en contra (Divisió).
2. Diferència entre gols a favor i gols en contra (Resta).
3. L'equip amb més gols a favor en aquella ronda.
4. L'equip amb menys gols en contra en aquella ronda.
5. L'enfrontament entre els equips implicats.
6. Donat el cas que continuessin dos equips empatats es celebraria un gol d'or entre els dos equips implicats.

Article 35è: Retirades de la competició

a) Si un equip es retira d'un partit o d'una competició de rànking de manera injustificada un cop inscrit, automàticament se li retiraran tots els punts de rànking guanyats en aquell torneig i no podrà jugar el pròxim torneig de rànking.
b) Serà causa justificada una situació d'urgència d'aquell moment considerada pel Comité de Competició o bé quan s'hagi notificat prèviament a la disputa del torneig a I'organització que s'abandonarà el mateix en una ronda determinada. En aquest cas es mantindran els punts guanyats de rànking fins aquell moment.


VI. REGLAMENT DE COMPETICIÓ PER TORNEJOS ENTRE SETMANA


Article 36è: Característiques generals

L'A.C.F.B. podrà organitzar tornejos entre setmana com la Copa ACFB, la New Generation, la lliga de Veterans o altres que quedaran subjectes a la normativa general del comité de competició.

Article 37è: Resolució de desempats en la classificació d'un torneig

a) modalitat eliminatòries: gol d'or a la finalització del darrer partit.
b) sistema lliga a una volta: article 34è del reglament de competició.
c) sistema lliga a doble vota: article 26è del reglament de competició.

Article 38è: Endarreriments en la realització dels partits

Un cop finalitzat el plaç per a jugar els partits i hi ha partits que no s'han disputat, la vocalia de competició seguirà el següent ordre de criteri:
a) informar als equips que el partit es dóna per anul·lat.
b) qualsevol dels dos equips té 24 hores per justificar la seva no compareixença.
c) si s'accepta la reclamació (únicament per motius de salut) la vocalia de competició posará data a la celebració del partit que no serà superior a 72 hores.
d) si els dos equips es presenten es permetrà jugar el partit. Si un equip es presenta i l'altre no, es donarà guanyat per 3-0 a I'equip presentat. Si cap dels dos equips es presenten es declararà el partit nul.
e) els equips que no s'hagin presentat seran amonestats.

Article 39è: Retirades injustificades de la competició

S'aplica l'article 35é del reglament de competició.


VII. REGLAMENT DE COMPETICIÓ DEL TORNEIG MÀSTERS


Article 40è: Definició

L'A.C.F.B. organitzarà anualment aquest torneig on participaran els 20 primers classificats del rànking d'aquella temporada i un cop hagin finalitzat tots els tornejos de rànking. Aquest torneig queda subjecte a la normativa general del reglament de competició.

Article 41è: Convocatòria del torneig màsters

Els organitzadors del torneig s'encarregaran d'enviar la convocatòria amb un mínim de 20 dies naturals abans de I'inici del torneig. En aquesta convocatòria haurà de figurar com a mínim el dia del torneig, les categories dels botons a utilitzar, el sistema d'inscripció i els diferents trofeus que hi hauran.

Article 42è: composició dels grups del torneig màsters

Els grups del torneig quedaran composats de la següent manera segons la posició en el rànking:
GRUP A: 1, 8, 9, 16, 17
GRUP B: 2, 7, 10,15, 18
GRUP C: 3, 6, 11, 14, 19
GRUP D: 4, 5, 12, 13, 20
En el supòsit que un dels 20 primers refusés jugar el màsters entraria el següent classificat del rànking. En aquest cas tots els equips que estaven per darrera en la classificació de I'equip retirat avançarien una posició.


VIII. AL·LEGACIONS 1 RECURSOS


Article 43è: Al·legacions

Tots els equips tenen dret a presentar al legacions o reclamacions per fets produits abans, durant i deprés d'un partit. L'escrit, on es raonaran els drets i s'expondran tots els fets que es creguin oportuns i necessaris, haurá d'estar en poder del Comité de Competició com a màxim 72 hores després del partit. A partir d'aquesta data el Comité només admetrà les al·legacions que per ell mateix sol·liciti.

Article 44è: Recursos

Contra la decisió del Comité de Competició es podrà interposar un recurs davant la Junta Directiva de l'A.C.F.B., en el terme de 5 dies hàbils a partir de la notificació del Comité.